St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Aannamebeleid en inschrijfprocedure

Aannamebeleid en inschrijfprocedure

Uitgangspunt:
In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen onze doelstellingen en mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in staat aan elk kind onderwijs op maat aan te bieden. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. De St. Egbertusschool zal samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke onderwijsbehoeften en/of ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien nodig bespreekt het Schoolondersteuningsteam (het SOT) de ondersteuningsbehoeften. Het Expertise & Dienstencentrum (E&D) van het Samenwerkingsverband (SWV) en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere Bao- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen.

De besluitvorming rondom plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften ziet er als volgt uit:

Fase 1: Aanmelding:

 • gesprek met de ouders
 • toelichting visie van de school
 • toelichting procedure
 • toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen.

Fase 2: Informatie verzamelen o.a. bij:

 • huidige school en/of voorschools traject (kinderdagverblijf/peuterspeelzaal)
 • Samenwerkingsverband
 • zorginstellingen en dergelijke

Fase 3: Informatie bestuderen:

 • binnengekomen gegevens bestuderen
 • stukken bespreken met de directie en IB-er

Fase 4: Inventarisatie:

Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht:
1. Wat vraagt het kind?
2. Mogelijkheden van de school
3. Onmogelijkheden van de school

 • Pedagogisch
 • Didactisch
 • Kennis en vaardigheden van de leerkracht
 • Organisatie school/klas
 • Gebouw/materieel
 • Mededelingen
 • Ouders.
 • 4. Wat kan extern worden gehaald

Fase 5. Advies
Gesprek met de ouders waar het besluit van de school wordt besproken:

 • Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen en ondersteuning.
 • Door alle krachten te bundelen, gebruik te maken van elkaars expertise en samen te werken zal een goede plek voor (bijna) iedere leerling in ons SWV te vinden zijn. Bij het aanname beleid maken we ook kenbaar dat wij staan voor een open communicatiemodel, waarbij het dragen van een hoofdbedekking niet toegestaan is.

Wanneer uw kind vier is geworden is het mogelijk uw kind op De St. Egbertusschool te laten “instromen”.  Voor uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het een week voordat het 4 jaar wordt een drietal dagen/dagdelen komen kijken. Dit in overleg met de leerkracht. Voorafgaand aan de eerste schooldag zal de leerkracht van uw kind op huisbezoek komen.

Onderwijskundige rapporten: 

Door onze contacten met andere instellingen kan het nodig zijn, dat gegevens van uw kind(eren) aan deze instellingen worden doorgegeven. Wij maken daarbij een goede keuze tussen de noodzaak en het belang van het verstrekken en het beschermen van de privégegevens en de vertrouwelijkheid die hieraan ten grondslag ligt. Indien u dat wenst, zal de school u melden of gegevens worden doorgegeven. Door aanmelding van uw kind bij de school verklaart u zich reeds akkoord met deze handelswijze.

Overstap van of naar een andere school:

Voor oudere kinderen die op onze school komen, worden met de ouders individuele afspraken gemaakt. Overigens geldt voor de inschrijving hetzelfde: neemt u even contact op met de directeur en/of locatieleider. Bij tussentijdse plaatsing op onze school volgt eerst een voorlopige inschrijving. Als de school alle benodigde gegevens heeft (onderwijskundig rapport en evt. aanvullende informatie), waaruit blijkt dat het een kind is voor een reguliere basisschool, wordt tot definitieve plaatsing overgegaan. Doel van het onderwijskundig rapport is dat de nieuwe leerkracht weet waar hij/zij verder moet gaan met de leerstof. Ook kunnen er specifieke bijzonderheden over de leerling worden vermeld in dit rapport. Voor de plaatsing in een groep volgen wij normaal gesproken het advies van de vorige school. Indien u uw kind op een andere school wilt aanmelden bent u verplicht, in het kader van Passend Onderwijs, de nieuwe school alle beschikbare informatie te geven. Dit is noodzakelijk om de nieuwe school ook de kans te geven het onderwijs passend te maken of uw kind te weigeren. De St. Egbertusschool heeft deze verplichting ook en zal al de eventuele nieuwe school inzage geven in alle gegevens.