St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Inleiding

Ouders en directie van de school hebben behoefte aan een stappenplan voor een goede communicatie. Bij dit stappenplan staat voorop dat het belang van de school, het belang van de kinderen en van de ouders een gezamenlijk belang is. Daarom mag van elke geleding in school verwacht worden dat in een situatie waarbij contact tussen geledingen die bij de school betrokken zijn, wenselijk of noodzakelijk is, dit draaiboek wordt toegepast. Het draaiboek sluit zo veel mogelijk aan bij de organisatie zoals die op de St. Egbertusschool bestaat. Communicatie tussen geledingen en daardoor het voorkomen van verkeerde beelden van elkaar en misverstanden zal in het schoolbeleid worden ingepast. Met de ouders zal dit beleid vervolgens worden besproken, zodat ook zij weten welke stappen zij kunnen zetten als een situatie hen tot actie noopt. Elk nieuw schooljaar zal aandacht aan dit draaiboek worden besteed, zodat ook nieuwe ouders op de hoogte zijn van de afspraken. In de relevante publicaties zoals de schoolgids worden verwijzingen naar dit draaiboek opgenomen.

Communicatie vanuit de school:

In situaties die belangrijke veranderingen voor de leerlingen met zich meebrengen en waarin ouders moeten worden gekend, maakt de directie een overzicht ( Wie doet wat) van de acties die noodzakelijk zijn om de veranderingen zo goed mogelijk aan de leerlingen en de ouders over te brengen. De directie ziet erop toe dat deze acties zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Doel van deze acties is om onnodige ophef te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen over de veranderingen zodat het onderwijs aan de leerlingen en het vertrouwen van de ouders niet lijdt onder de veranderingen.

Als de veranderingen en de communicatie acties het mandaat van de directie te boven gaan, zorgt de directie ervoor dat de centrale directie en/of het bestuur op de hoogte zijn en instemmen met hun acties. In het directiestatuut is geregeld welk mandaat de directie heeft. Als de centrale directie en/of het bestuur niet instemmen met de acties van de directie, zullen deze instanties zelf zo spoedig mogelijk actie ondernemen in de richting van de ouders.

Communicatie vanuit de ouders:

Als er een situatie is die ouders tot actie brengt, zullen zij eerst alles in het werk stellen om hun wensen of klachten aan te kaarten bij de klassendocent of bij de locatiedirectie.

Als het contact met de klassendocent en/of de directie niet tot een oplossing leidt, kunnen de ouders de oudercommissie en of de oudergeleding van de MR inschakelen om hun vraag te bespreken en tot een oplossing te komen. Gaat het om privacygevoelige informatie, dan wordt de schoolcontactpersoon die in de schoolgids wordt vermeld, ingeschakeld.

De ouders wenden zich eerst dan tot een instantie buiten de school zoals, de vertrouwenspersoon van ons bestuur die vermeld staat in de schoolgids, inspectie of het bestuur als alle interne mogelijkheden niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid.

De rol van de interne klachtencommissie en de klachtenprocedure staan vermeld in de schoolgids. Het postadres van de klachtencommissie wordt vermeld.

Dit draaiboek wordt besproken met alle geledingen die hier genoemd zijn.

Afhankelijk van de situatie wordt in onderling overleg een tijdpad vastgesteld.

 

Manier van communiceren:

Het is van essentieel belang dat de privacy en de goede naam van betrokkenen niet worden geschaad als in een bepaalde kwestie vanuit de school of vanuit ouders mondelinge of schriftelijke mededelingen worden gedaan.

Voordat aan anderen dan direct betrokkenen schriftelijke of mondelinge mededelingen worden gedaan zal eerst worden getoetst of de beoogde procedure de juiste is. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van dit draaiboek en/of andere documenten zoals schoolgids, schoolplan, directiestatuten, en klachtenregeling.

Om escalatie te voorkomen kunnen beide partijen een bemiddelaar inschakelen.