St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Leerstof en methodeaanbod

Leerstof en methodeaanbod

Tijdsindeling:

Leerjaar
1
2
3
4
5
6
7
8
Leeftijdindicatie
4/5 jr:
5/6 jr:
6/7 jr:
7/8 jr:
8/9 jr:
9/10 jr:
10/11 jr:
11/12 jr
Lichamelijke opvoeding
 
 
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
1:30
Taal/Spelling
6:00:00
6:00:00
1:45:00
6:00:00
6:00:00
6:00:00
6:00:00
6:00:00
Lezen
 
 
7:00:00
5:00:00
4:30:00
4:30:00
4:00:00
4:00:00
Fonemisch bewustzijn
1:00:00
1:00:00
 
 
 
 
 
 
Schrijven
 
0:30:00
2:30:00
1:00:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
Rekenen en wiskunde
 1:00:00
 1.00:0
6:30:00
5:45:00
5:30:00
5:30:00
5:30:00
5:30:00
Engelse taal
 0:30:00
 0:30:0
 0:30:0
 0:30:00
 0:30:00
 0:30:00
0:30:00
0:30:00
Projectleren
 
 
0:45:00
0:45:00
   2:30:00
   2:30:00
2:30:00
2:30:00
Verkeer
 
 
0:15:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
Tekenen
 
 
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
Muziek
1:00:00
0:45:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
Handenarbeid
 
 
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
0:45:00
Arbeid naar keuze
2:30:00
2:00:00
 
 
 
 
 
 
Spel en beweging
5:00:00
4:45:00
 
 
 
 
 
 
Interactief voorlezen
0:45:00
0:45:00
 
 
 
 
 
 
Arbeid met ontwikkelings-materiaal
5:00:00
5:00:00
 
 
 
 
 
 
Bevordering van sociale  redzaamheid
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
Godsdienstonder-wijs
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
0:30:00
pauze
1:15:00
1:15:00
1:15:00
1:15:00
1:15:00
1:15:00
1:15:00
1:15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
totaal
25:00:00
25:00:0
25:00:0
25:00:00
25:00:00
25:00:00
25:00:0
25:00:0

Leerstof en methodeaanbod groep 0, 1 en 2:

In de groepen 1 en 2  wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de behoeften van leerlingen. Een veilige en uitdagende leeromgeving staat hierbij centraal. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich sociaal/emotioneel goed en evenwichtig ontwikkelen. Het leren omgaan met elkaar en het zelfstandig werken nemen hierbij een grote plaats in. We maken gebruik van de methode “Onderbouwd”.

Dit is een methode die gebruikt maakt van veel ontwikkelingsmateriaal.

Visie van “Onderbouwd”:

 1. Inspelen op specifieke leerbehoeften van leerlingen
 2. Drie stappen van leren
 3. Opbrengst- en handelingsgericht werken

Inspelen op specifieke leerbehoeften van kleuters

Een jong kind leert in fasen. In elke fase ontwikkelt een kind nieuwe dingen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld pas goed leren lezen als ze 6 jaar oud zijn. Het denken vanuit doelen die passen bij de leeftijd van het kind en het gericht stimuleren daarvan zorgt voor betere leerresultaten.

Drie stappen van leren

 1. Aanbieden van het doel in de grote kring
 2. Verwerken van het doel binnen de werkles
 3. Controleren of het doel is behaald.

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Met opbrengstgericht werken en handelingsgericht leren als nieuwe norm en met beheersingsdoelen voor kleuters als toets criteria is er veel veranderd binnen het onderwijs. Denken vanuit opbrengsten en doelen ondersteunt het handelen. Ontwikkelingsmateriaal maakt het handelingsgericht werken tastbaar en kindvriendelijk.

Naast de methode “Onderbouwd” wordt er op de St. Egbertusschool gewerkt met het nieuwe Piramideproject. Deze methode geeft in een aantal thema’s door het jaar gerichte aandacht voor taal-rekenbegrippen en ook het sociaal/emotionele aspect komt voortdurend aan de orde. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn.

De materialen die hiervoor gebruikt worden zijn:

 • Map Fonemisch Bewustzijn van het CPS
 • Wat zeg je? Marla van Wijk
 • Cursorisch programma Taalplezier van Piramide
 • Letter van de week/lettermuur

Groep 1 start na de kerstvakantie met het programma uit de map fonemisch bewustzijn. De onderwerpen zijn:

 • Luisteren
 • Bewustzijn van zinnen en woorden
 • Bewustzijn van lettergrepen
 • Rijmen

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen 1 letter per thema aan geboden, deze komen op een lettermuur. Kinderen mogen spullen van huis meenemen die horen bij de letter. Aan het eind van groep 1 wordt deel 1 van de toets fonemisch bewustzijn afgenomen. Ook de letterkennis word dan getoetst.

Groep 2 start direct na de zomervakantie met het programma uit de map fonemisch bewustzijn. Er worden 1 of 2 nieuwe letters per thema aangeboden. Deze komen op de lettermuur. Kinderen mogen spullen van huis meenemen die horen bij de letter. Het fonemisch bewustzijn wordt 2x per jaar getoetst nl. in december en in juni. Ook de letterkennis wordt dan getoetst. Eind groep 2 kennen de kinderen 15 letters.

Bij alle lesstof die de kleutergroepen krijgen aangeboden krijgen de volgende ontwikkelingsgebieden de nodige aandacht:

 • de sociaal emotionele ontwikkeling
 • de persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid
 • de motorische ontwikkeling en de voorbereiding op het schrijven
 • de creatieve ontwikkeling en creatieve technieken
 • de ontwikkeling van de waarneming
 • de taalontwikkeling en de voorbereiding op het lezen
 • de denkontwikkeling en de voorbereiding op het rekenen
 • de oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning.

Leerstof- en methodeaanbod in de groepen 5 t/m 8:

We bieden onderwijs op maat. Dit houdt in dat we ons bezig houden met onderwijs dat goed is afgestemd op elke leerling. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

Adaptief onderwijs komt tegemoet aan de drie basisbehoeften van het kind:

 • geloof in eigen kunnen.
 • drang zelfstandig te willen werken.
 • behoefte aan waardering van anderen.

Een belangrijk hulpmiddel bij deze vorm van onderwijs is de taak. Een taak is een soort contract dat je met de kinderen afsluit en waarvoor zijzelf (onder begeleiding) verantwoordelijk voor zijn. Zij worden aangemoedigd een taak op zich te nemen en die uit te voeren. De taak van de leerkracht is te volgen hoe het werk vordert en waar nodig te begeleiden.

Aangeboden methode

SchrijvenPennenstreken
RekenenPluspunt
Taal/ lezen groepVeilig leren lezen
TaalTaal op maat
SpellingSpelling op maat
Voortgezet technisch lezenLekker Lezen
Begrijpend lezenNieuwsbegrip XL
WereldoriëntatieDe Buitendienst
VerkeerVVN
Tekenen en handvaardigheidMoet je doen
Muziek/ dramaMoet je doen
Sociaal- emotionele ontwikkelingLeefstijl
AardrijkskundeHier en Daar
GeschiedenisBij De Tijd
EngelsGroove Me
LevensbeschouwingTrefwoord

Computeronderwijs en ICT:

Op onze school worden ter ondersteuning van het onderwijs computers ingezet. Deze zijn aangesloten op een netwerk zodat meerdere leerlingen tegelijk in verschillende groepen aan het werk kunnen met dezelfde software. Tevens zijn we vorig jaar een proef gestart met tablets voor een aantal vakken. Deze proef is erg succesvol gebleken. We werken daarom vanaf dit schooljaar in groep 4 t/m 8 met tablets van Snappet.

Op de St. Egbertusschool hebben wij een een computerlokaal waar achter de computer gewerkt kan worden. Tevens hebben wij dit schooljaar een ICT-stagiaire die de kinderen gaat helpen met bijvoorbeeld het maken van een Powerpoint.

De leerlingen kunnen op de computers oefenen met rekenen, taal, lezen, dictee en enkele zaakvakken. Tevens leren de bovenbouwgroepen om te gaan met het “tekstverwerkingsprogramma Word” en wordt er gebruik gemaakt van internet om werkstukjes te maken. Ook leren de kinderen in de midden- en bovenbouw om een powerpoint-presentatie te maken. In de onderbouw leren de kinderen o.a. via de computer vormen, kleuren en begrippen en zijn ze bezig met voorbereidende taal en rekenbegrippen. De leerkrachten maken ook gebruik van de computer d.m.v.  o.a. het invullen van toets gegevens in het Cito-leerlingvolgsysteem en het administratieprogramma van Parnassys

Kerndoelen:

Wat zijn kerndoelen? Kerndoelen beschrijven de inhoud van het onderwijs. Ze geven globaal aan wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van de basisschool. De inspectie van het onderwijs controleert scholen regelmatig op naleving van de wet- en regelgeving. De kerndoelen maken hier deel van uit.

De basisvaardigheden:

De vakken lezen, taal, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden en vormen dan ook de basis voor elke andere ontwikkeling.