St. Egbertusschool

Ouders

Ouderbetrokkenheid:

We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Dit begint al met een uitgebreide rondleiding als u voor het eerst uw kind komt aanmelden, zodat u goed op de hoogte bent van wat u bij ons op school kunt verwachten. Een aantal weken voordat uw kind start zullen we tijdens een intake uitgebreid op een aantal zaken ingaan zodat wij precies weten wat uw kind nodig heeft. Ook het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal en de zogenaamde “ warme overdracht” levert hiervoor een belangrijke bijdrage. Tijdens het huisbezoek dat de leerkracht bij u aflegt  kunt u kennismaken met de leerkracht en nog eventuele vragen stellen of aanvullende informatie ophalen. U zult geregeld uitgenodigd worden om actief deel te nemen aan allerlei activiteiten of kennis te nemen van de vorderingen van uw kind; Naast de info/inloopavond hebben we diverse rapportage avonden. Ook proberen we u zoveel mogelijk bij de school en opvoeding van uw kind te betrekken. Zo wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan allerlei bijeenkomsten. Dit kan betrekking hebben op allerlei festiviteiten bij ons op school, maar u wordt ook van harte uitgenodigd voor bijeenkomsten van opvoedkundige of educatieve aard. Bij ons op school is wekelijks een coördinatrice van “VVE-Thuis “aanwezig om het project “VVE. thuis” met u door te nemen. Dit project sluit aan wat er met Piramide in de klas gebeurt. Tevens zijn er koffieochtenden en andere projecten.

Hulpouder:

Op de St. Egbertusschool zijn veel ouders actief op vele manieren. We kunnen ons geen school meer voorstellen zonder ouderhulp. Wij willen alle ouders dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet. Voor incidentele ouderhulp wordt regelmatig een verzoek gedaan via de nieuwsbrief of een apart schrijven. Wanneer u in de gelegenheid bent om af en toe voor school beschikbaar te zijn als hulpouder, wordt dat door ons zéér op prijs gesteld!

Informatievoorziening aan ouders:

Naast de gesprekken die er plaatsvinden over individuele kinderen tussen leerkrachten en ouders, houden wij u op de hoogte. d.m.v.

  • De schoolgids
  • De schoolkalender
  • De maandelijkse nieuwsbrief
  • De website/facebook.
  • Ouderavonden
  • Overige schriftelijke mededelingen.

Mocht u nog met vragen zitten, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van het kind of met de directie.

U wilt praten met: 

In de regel zijn de leerkrachten voor of na schooltijd in de gelegenheid u te woord te staan. Duurt uw gesprek vermoedelijk wat langer, dan is het beter even een afspraak te maken.  Na schooltijd vinden ook de team- en bouwvergaderingen plaats. De leerkrachten hebben dan geen gelegenheid om u uitgebreid te woord te staan.
Mocht u iemand van het managementteam willen spreken dan is dat mogelijk als er op dat moment geen andere afspraken zijn. Wilt u er zeker van zijn dat zij tijd voor u hebben, dan kunt u beter vooraf een afspraak maken. Wilt u iemand van de directie spreken, dan is de locatieleider het eerste aanspreekpunt voor u als ouder.

Oudercommissie/ouderraad: 

De St. Egbertusschool heeft een ouderraad (Oudercommissie). Deze oudercommissie bestaat uit ouders die een kind op onze basisschool hebben. Via de oudercommissie krijgt u bericht over de vrijwillige contributie.

Doel van de ouderraad is:

  • Communicatiekanaal tussen ouders en school
  • Bespreking van algemene zaken met het schoolteam
  • Het bieden van ondersteuning aan activiteiten op school, alsmede het helpen voorbereiden en uitvoeren ervan.

De ouderbijdrage wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor het schoolreisje en een aantal overige activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval,  Schoolverlater dag, Sporttoernooien. Attenties, langdurig zieken, jubilea, huwelijk, geboorte, afscheid enz. Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen kunnen een regeling treffen met de penningmeester om in termijnen te betalen. In sommige gevallen zijn er andere instanties die bereid zijn om te ondersteunen. Indien er geen bijdrage wordt betaald  en er geen regeling is getroffen, is het mogelijk dat leerlingen worden uitgesloten van deelname aan het schoolreisje. Deze leerlingen moeten op deze dag gewoon naar school. Vanzelfsprekend zullen we er alles aan doen met elkaar om dit te voorkomen. In het begin van het schooljaar maakt de penningmeester een financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar. Deze verantwoording ligt op school ter inzage.

Medezeggenschapsraad: 

Op onze school is overeenkomstig het bepaalde in de Wet op het Basisonderwijs (W.B.O.) een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens het personeel hebben zitting: Annamieke Groeneveld en Judith Teggeler.

Namens de ouders heeft zitting dhr. L Kooijman.

De MR weet zich gebonden aan een Medezeggenschapsreglement. De MR mag in sommige zaken advies geven en in andere zaken is goedkeuring van de MR vereist. De MR vergadert zo vaak men dat nodig vindt (afhankelijk van de vergaderpunten). De schooldirectie is bij de MR-vergaderingen aanwezig en heeft een adviserende rol. Naast de MR is er ook een GMR. Hierin zitten afvaardigingen van alle (onder ons bestuur vallende) medezeggenschapsraden. In de G.M.R. worden “school overstijgende” belangen behartigd. In de praktijk komt het erop neer dat in de GMR de meeste beslissingen vallen.

Informatieplicht:

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht?

De ouder die is belast met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder    (niet belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen ( artikel 1:377b Burgerlijk Wetboek). Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag is belast, de informatie krijgt van de andere ouder. Gegevens over schoolresultaten zouden dus ook via de met het gezag belaste ouder verstrekt moeten worden. Als echter in de communicatie tussen de ouders storing ontstaat, kan dat voor de school problemen opleveren. De vraag rijst dan welke taak de school heeft betreffende de informatieverstrekking.

Scholen hebben ook een informatieplicht aan ouders. Het is echter zo, dat in sommige gevallen de informatieplicht van scholen aan ouders beperkt is ( artikel: 1:377c B.W.) In zeldzame gevallen hoeven scholen zelfs helemaal geen informatie aan ouders te verschaffen. Onderstaand schema geeft een beeld wat en aan wie de informatie verstrekt wordt.

 Voor wie:Alle informatieBeperkte informatie
A

Ouders die met elkaar zijn getrouwd;

Voor vader en moeder geldt:

          X 
B

Ouders die zijn gescheiden;

Voor vader en moeder geldt:

           X

N.B. geen informatie geven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen

 
COuders die hun partnerschap hebben laten registreren            X 
DOuder die niet met elkaar zijn getrouwd, maar via goedkeuring van de rechtbank het gezamenlijke gezag uitoefenen             X 
EOuder die niet met het gezag is belast 

              X

Artikel 1:377c B.W.

FIn geval van samenwonen, vader heeft kind erkend, niet ingeschreven in gezag register; voor vader geldt: 

               X

Artikel 1:377c B.W.

GIn geval van samenwonen, vader heeft kind erkend en ingeschreven in gezagsregister; voor vader en moeder geldt:                X 
HStel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, ingeschreven in gezagsregister; voor vader en moeder geldt:

                X

N.B. geen informatie geven die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen

 
IStel heeft samengewoond, nu uit elkaar, kind is erkend, maar niet ingeschreven in het gezagsregister; voor vader geldt: 

           X

Artikel 1:377c B.W.

JOuders beide uit de ouderlijke macht gezet, kind is onder voogdij geplaatst; voor vader en moeder geldt: 

            X

Artikel 1:377c B.W.

KVoogd              X 
LBiologische vader, die zijn kind niet heeft erkend  
MGrootouders die de verzorging van het kind op zich nemen omdat de ouders spoorloos zijn  

 

L: voor biologische vader, die zijn kind niet heeft erkend, geldt dus: helemaal geen informatie.

M: Voor grootouders, die de verzorging van de kinderen op zich nemen, omdat de ouders spoorloos zijn geldt: in principe geen informatie. Veel informatie wordt tegenwoordig via de mail doorgegeven. Het is raadzaam om persoonsgegevens zoals adressen, telefoonnummers en emailadressen actueel te houden. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Indien ouders niet onder 1 dak wonen is het raadzaam om van beide ouders de bovenstaande gegevens tijdig en nauwkeurig door te geven omdat u anders niet alle informatie krijgt waar u recht op hebt.

Voor/naschoolse opvang:

Vanaf augustus 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. De besturen van alle scholen in Almelo hebben afgesproken samen te werken bij de realisering van een dekkend aanbod van voorzieningen voor alle scholen.

Hoe geven wij dit vorm?

Het bestuur van Quo Vadis heeft, net als de overige schoolbesturen in Almelo, voorlopig gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisatie verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u, naar het zich laat aanzien, er op vertrouwen dat uw kind in goede handen opgevangen wordt. Er zijn uniforme afspraken gemaakt opdat de kwaliteit van de aangeboden BSO voorop kan staan.

Ouders kiezen

Natuurlijk zijn er alternatieven. Er zijn meer organisaties actief  die zich richten op het verzorgen van buitenschoolse opvang. Ouders kunnen daar uiteraard ook gebruik van maken. Ouders kiezen !

Voor alle duidelijkheid:

Taak van de school:

U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO;

Indien er problemen ontstaan deze te melden aan het bestuur, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd wordt.

De taak van de ouder:

U gaat zelf in overleg met de BSO;

U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvang plek is;

U tekent zelf een contract;

U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen.

Met de volgende organisaties is een overeenkomst afgesloten:

De Groep van Pi

Twentepoort Oost 10, 7609 RG Almelo

Telefoon (0546) 54 50 70

Openingstijden ma-vr: 8.30-17.00 uur

Tel: 0546 – 545070

 

klantenservice@kovdecirkel.nl

www.kovdecirkel.nl

 

Buitenschoolse Opvang Sesamstraat

Valeriusstraat 1A

7604 CH Almelo

Agnes Schoonewelle 0614873274

www.kovdecirkel.nl

Catalpa kinderopvang BV

Kindercentrum Carroussel

Leemhorst 11

7609 LA Almelo

Tel: 0546 – 825311

www.catalpa.nl

Kinderopvang De Cirkel

Twentepoort Oost 10

7609 RG Almelo

Tel: 0546-545070

Email: klantenservice@kovdecirkel.nl

Internet: www.kovdecirkel.nl

 

Het Kinderatelier

Hedemanplein3

7603 WJ Almelo

Tel:  0546-433865

Email: info@het-kinderatelier.nl

Internet: www.het-kinderatelier.nl

 

 

Wat vragen we van u?

Als u dit schooljaar gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang vragen wij u uw kind aan te melden bij de opvangorganisatie van uw keuze. Aan de organisaties van kinderopvang is verzocht om formulieren aan de scholen beschikbaar te stellen. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of  uw kind inschrijven. Bestaande contracten lopen uiteraard gewoon door; u hoeft in dat geval niets te doen.