St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Algemeen>Rapportage aan de ouders

Rapportage aan de ouders

Rapporten:

Op de St. Egbertusschool krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per schooljaar een rapport. De kleutergroepen hebben op deze locatie een map waarin werkjes e.d. bewaard worden. Deze map gaat ook twee keer per schooljaar mee naar huis, zodat de ouders de map kunnen inzien. Uiteindelijk moet het rapport, voorzien van een handtekening van de ouders, weer op school worden ingeleverd.  Tijdens de 10-minutengesprekken worden de vorderingen van de kinderen van groep 1 en 2  besproken met de ouders. Na afloop van het gesprek wordt de ouders gevraagd om dit formulier te ondertekenen.

Oudergesprekken:

Op een aantal momenten per jaar worden alle ouders uitgenodigd om op school te komen. Zo beginnen we het schooljaar met de inloopavonden/informatieavonden voor de onderbouw. Tevens hebben we omgekeerde 15 min. gesprekken in groep 1 t/m 4  en start-doel- gesprekken in groep 5 t/m  8. Voor dit gesprek komt u in september samen met uw kind bij de leerkracht en kunnen er samen doelen worden gesteld waar het kind aan gaat werken. Tevens is het de bedoeling dat u de leerkracht informatie geeft over uw kind of hoe u thuis met hem/haar omgaat. We hopen deze informatie binnen de school te gebruiken zodat we nog beter met uw kind kunnen omgaan. In maart gaan we de gestelde doelen evalueren en eventueel bijstellen.

Daarnaast hebben we in november ook nog de 10-minutengesprekken met de ouders alleen. We bespreken dan met u hoe het met uw kind gaat. Op die avond wordt niet alleen over de leerresultaten van uw kind gesproken. We willen dan juist met u praten over hoe het met uw kind op school en thuis gaat. Voelen ze zich fijn of zijn er misschien vervelende zaken, die aangepakt kunnen worden. Daarnaast bestaat er natuurlijk altijd de mogelijkheid om tussendoor een afspraak met de klassenleerkracht te maken. Dit zal dan altijd na schooltijd gebeuren. Voor schooltijd is er slechts tijd voor het geven van korte informatie. In groep 8 zal bij het gesprek in november een eerste aanzet gegeven worden om te komen tot een definitieve schoolkeuze.