St. Egbertusschool

Voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Op de ouderavond bij de start van het schooljaar vertellen we de ouders welke mogelijkheden van voortgezet onderwijs er zijn. De kinderen krijgen deze informatie ook tijdens de lessen. Bij de rapportbesprekingen n.a.v. het eerste rapport wordt een voorlopig advies met de ouders besproken. In april is de Cito-eindtoets. In principe doen alle leerlingen van groep 8 mee aan de Cito-eindtoets. Ten behoeve van zorgleerlingen kan de keuze gemaakt worden deze leerlingen niet mee te laten doen aan de toets indien:

  1. Het leerlingen die aan het begin van groep 8 vier jaar of korter in Nederland zijn en die het Nederlands onvoldoende beheersen om de opgaven goed te kunnen lezen.
  2. Deze leerlingen op basis van leercapaciteiten of leerachterstanden naar verwachting naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs zullen gaan. Deze leerlingen moeten aangemeld zijn bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg).
  3. Het leerlingen betreft die een individuele leerweg hebben gevolgd en gemiddeld op of onder het niveau van eind groep 6 zitten.

In een dergelijke situatie zal de school contact opnemen met de ouders. In de periode januari/februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen, waarop in maart de kinderen aangemeld dienen te worden. Tezamen met de uitslagen van het Cito leerlingvolgsysteem ontvangen de ouders een advies over de schoolsoort die wij geschikt achten. Er vindt vervolgens een gesprek plaats met de groepsleerkracht om de definitieve keus te bepalen. Alle leerlingen die de school verlaten ontvangen een onderwijskundig rapport ten behoeve van de school waarop ze geplaatst zijn. Dit kan het voortgezet onderwijs zijn, maar ook een andere basisschool of een school voor speciaal onderwijs.

In onderstaande tabel maken we zichtbaar wat de resultaten zijn van de CITO- eindtoetsen en naar welke richting leerlingen zijn uitgestroomd.

 

Voortgezet onderwijs

 

Uitstroom 2014Uitstroom 2015Uitstroom 2016Uitstroom 2017
Gemiddelde score: 531,3Gemiddelde score: 524,3Gemiddelde score 529,7Gemiddelde score 528,1

Gecorrigeerde

score:536,4

Gecorrigeerde score:532,3

Gecorrigeerde

score:538,1

Gecorrigeerde

score: 530,5

Aantal

leerlingen:

19

Aantal leerlingen:

15

Aantal

Leerlingen

24

Aantal

Leerlingen

15

VWO/ Atheneum3001
Havo/VWO1111
VMBO- T-Havo6242
VMBO-KGT14 85
VMBO-B/K88116