St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Over ons>De veilige school

De veilige school

Naast de school- en klassenregels zijn er ook afspraken gemaakt door het team van de St. Egbertusschool. Doel van deze afspraken is om in en rond de school een veilig schoolklimaat te bevorderen. De uitgangspunten voor deze afspraken zijn:

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.
Dat betekent concreet:

Voor leerlingen:

 • Niet pesten of gepest worden.
 • Jezelf mogen en kunnen zijn.
 • Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn.
 • Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn.
 • Serieus genomen worden door personeelsleden en overige medewerkers.
 • Duidelijke afspraken over dit alles.

Voor ouder(s)/ verzorger(s)

 • Erop kunnen vertrouwen dat de school er alles aan zal doen om een positief leerklimaat te creëren.
 • Een open oor vinden voor problemen.
 • Weten dat signalen worden opgepakt en problemen aangepakt.
 • Duidelijke afspraken over dit alles.

Voor personeel en andere medewerkers

 • Met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s etc.
 • Zorg hebben voor elkaar.
 • Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars welbevinden.
 • Ergens terecht kunnen met signalen.
 • Weten dat problemen worden aangepakt.
 • Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten.
 • Duidelijke afspraken over dit alles.

Voor de omgeving/ de buurt

 • Geen onnodige overlast van leerlingen die rond de school hangen.
 • Geen vandalisme, vervuiling of diefstal.
 • Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag.
 • Een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele klachten.
 • Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt.

Veiligheidsplan

Ten aanzien van bovengenoemde punten zijn er in samenwerking met o.a. Arbodienst, de BHV-ers,de preventiemedewerker en andere organisaties een groot aantal documenten en protocollen samengesteld die onderdeel uitmaken van een totaal veiligheidsplan. Dit plan wordt op een aantal momenten per jaar doorgenomen en geëvalueerd waarna het waar nodig wordt bijgesteld. Dit plan omvat o.a. de volgende documenten en protocollen:

  • Klachtenregeling
  • Pestprotocol
  • Protocol ziekteverzuim
  • Ontruimingsplan
  • RIE (Risico-inventarisatie en Arbo)
  • Logboek speeltoestellen
  • Jaarlijkse controle blusapparatuur en brandsignalering
  • Klachtenprocedure
  • Meldcode
  • Schorsing/verwijderingsprocedure

Alle documenten en protocollen zijn op de school aanwezig en maken onderdeel uit van het totale veiligheidsplan.

Interne en externe vertrouwenspersoon: 

Zoals op iedere basisschool zijn er ook op de St. Egbertusschool vertrouwenspersonen. Voor onze school zijn dit mevrouw R. Maathuis en mevrouw R. v/d Brink. Zowel leerkrachten, kinderen als ouders kunnen bij hen terecht wanneer zich onverhoopt iets voordoet dat de nodige aandacht vraagt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, maar ook onaangename, bedreigende of vijandige werk- en studieomstandigheden. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon voor ons bestuur. Dit is Dorine Gerritsma.

Het postadres van ons schoolbestuur is:
Stichting Quo Vadis
Postbus 256
7400 AG Deventer.

Voor de klachtenregeling kan contact worden opgenomen met het bevoegd gezag van de stichting Quo Vadis, waarvan u hierboven het adres vindt. Het bevoegd gezag heeft een klachtenregeling voor al haar scholen, vallend onder haar verantwoordelijkheid. Ook is de klachtenregeling via de vertrouwenspersoon op school ter inzage.

Aandachtsfunctionaris:

Er is op de St. Egbertusschool veel aandacht voor pesten.( hier is een pestprotocol voor aanwezig). Op school is een aandachtsfuctionaris (voorheen pestcoördinator). Op onze school is dit Rita Maathuis.