St. Egbertusschool

Organisatie

Schooltijden:

Op de St. Egbertusschool hebben we het 5 gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde begin- en eindtijd hebben. We starten om 8.30 uur en eindigen om 14.00 uur.

Voor schooltijd wachten/spelen de kleuters op de kleuterspeelplaats en de groepen 3 t/m 8 op de grote speelplaats. Een kwartier voordat de school begint wordt er door een leerkracht toezicht gehouden op het plein. Om 8.25 uur gaat de schoolbel. De kleuters mogen dan door hun ouders naar de klas gebracht worden. De groepen 3 t/m 8 gaan rustig naar hun eigen lokaal.

Als op school bekend is, dat uw kind(eren) opgehaald worden zal de leerkracht uw kind(eren) ‘overdragen’ aan degene die de kinderen ophaalt. Op school moet bekend zijn door wie de kinderen worden opgehaald. Als de ouders zelf niet komen ophalen (incidenteel) dan moeten zij dit vooraf aan de leerkracht melden. Is het ophalen structureel in geval van BSO dan moet dit vooraf schriftelijk gemeld zijn op school. Als met uw goedvinden een jonger kind door een ouder broertje of zusje mee genomen mag worden, moet u vooraf op school melden dat u, als ouder, daarvoor de verantwoordelijkheid neemt.

Groepsindeling:

Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
0/1
Marleen Fokkinga
Marleen Fokkinga
Marleen Fokkinga of Jorieke Heskamp
Jorieke Heskamp
Jorieke Heskamp
1/2
Roelieke v/d Brink
Roelieke v/d Brink
Roelieke v/d Brink
Irma ter Halle
Irma ter Halle
2
Annamieke
Groeneveld
Annamieke
Groeneveld
Annamieke
Groeneveld
Annemieke Marsman
Annemieke Marsman
3
Miranda ter Riet
Miranda ter Riet
Karin Nijhuis
Karin Nijhuis
Karin Nijhuis
4
Bo Rodijk
Bo Rodijk
Bo Rodijk
Bo Rodijk
Bo Rodijk
5
Judith Teggeler
Judith Teggeler
Judith Teggeler
Jessica Slag (invalster)
Jessica Slag (invalster)
6
Mirjam Agterbos
Mirjam Agterbos
Mirjam Agterbos
Mirjam Agterbos
Mirjam Agterbos
7
Ester Broekhuis
Ester Broekhuis
Ester Broekhuis
Marion Voortman
Marion Voortman
8
Marloes Thomassen
Marloes Thomassen
Marloes Thomassen
Monique Huisman
Monique Huisman

Gymnastiek:

De kleuters gymmen in hun eigen kleding (de trui en jurk/rok wordt uitgetrokken). Zij hebben gymschoenen nodig, liefst instappers zonder veters of schoenen met klittenband, voorzien van naam. Deze blijven het hele jaar op school. Wilt u na de vakantie controleren of de maat nog klopt? De oudere kinderen hebben gymkleren nodig. Voor de meisjes kan dit in een turnpakje of korte broek met T- shirt en gymschoenen. Voor de jongens is een korte broek met T- shirt en gymschoenen de kleding. De gymschoenen mogen niet op straat gedragen zijn i.v.m. de hygiëne. Ook moet door de kinderen vanaf groep 4 een handdoek mee genomen worden i.v.m. douchen/ wassen na de les. Wij stimuleren de kinderen om te douchen na de gymles. Als kinderen om bijvoorbeeld medische redenen niet mee kunnen doen met de gymles, moet u dit schriftelijk of telefonisch laten weten aan de leerkracht van uw kind.

Wij krijgen dit schooljaar weer les van een gymdocent. Juf Kim komt één keer in de maand op de woensdag en op de donderdag gym geven aan alle groepen. Groep 1 t/m 4 krijgt op de woensdag les en groep 5 t/m 8 krijgt op de donderdag les. Als juf Kim er niet is, gymt groep 3 op donderdag. Als juf Kim er wel is, gymt groep 3 op woensdag. Houd onze agenda hiervoor in de gaten.

Groep 3 (Juf Miranda en juf Karin)

 • maandag
 • woensdag/donderdag

Groep 4: (juf Bo)

 • woensdag
 • vrijdag

Groep 5: ( juf Judith en juf Jessica)

 • dinsdag
 • donderdag

Groep 6: (Juf Mirjam )

 • dinsdag
 • donderdag

Groep 7: (Juf Ester en Juf Marion)

 • dinsdag
 • donderdag

Groep 8: (Juf Marloes en juf Monique )

 • maandag
 • donderdag

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie):

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderwijs bestemd voor zeer jonge kinderen met een (taal)achterstand. Om goed te kunnen starten op de basisschool, krijgen deze kinderen via speciale onderwijsprogramma’s scholing. VVE begint op de peuterspeelzaal of de kinderopvang en loopt door tot in de eerste groepen van de basisschool. Binnen de St. Egbertusschool hebben we een peuterspeelzaal waar wij nauwe banden mee onderhouden en onze onderwijsactiviteiten mee afstemmen. Vanuit de overheid wordt er gewezen op het belang om in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van het basisonderwijs gericht te sturen op ontwikkelingsstimulering. Dit zou moeten voorkomen dat kinderen met een achterstand het basisonderwijs instromen. De accenten van de stimulering liggen op het gebied van taal, beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid, omdat die aan de basis liggen van het schoolse functioneren van het kind gedurende zijn/haar hele schoolcarrière. Aansluitend op de VVE neemt de St. Egbertusschool ook deel aan het Piramideproject (een VVE-project). Dit project probeert op een gestructureerde manier de taalvaardigheid van kinderen te vergroten. Het Piramide- project begint al op de peuterzaal; er is dus sprake van een doorgaande lijn tussen peuterzaal en basisschool. Naast de taalontwikkeling, komen binnen de Piramidethema’s de creatieve, motorische, emotionele en muzikale vorming aan bod. De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders spelen hierbij een grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind. Uw kind kan spelenderwijs veel leren.

Brede Buurtschool:

De St. Egbertusschool participeert ook in het BBS gebeuren. Samen met andere partners zoals buurtscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt er samen met Scoop allerlei activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op diverse locaties. Leerlingen en ouders worden uitgenodigd en uitgedaagd om aan allerlei activiteiten deel te nemen. Er zijn onderdelen die tijdens schooltijd worden uitgevoerd, maar ook na schooltijd in het kader van de verlengde schooldag. Wij zijn druk bezig om deze samenwerking nog verder uit te breiden tot een IKC-de Riet.

Sportbedrijf Almelo:

De St. Egbertusschool heeft vanuit de BBS een combinatiefunctionaris toegewezen gekregen vanuit het sportbedrijf Almelo. Voor onze school is dit juf Kim. Zij verzorgt 1 keer per maand aan alle groepen een gymles. Ook verzorgt ze 1 middag per maand na schooltijd een spelmiddag op het plein en komt ze 1 keer per maand om de kinderen tijdens de pauzes nieuwe pauzespelen aan te leren. Al deze activiteiten worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat de kinderen meer en beter bewegen.

Verkeerssituatie:

De St. Egbertusschool ligt in een drukke stadswijk met weinig parkeergelegenheid. We willen u daarom vragen of u uw kind met de fiets of lopend naar school wilt brengen.

Uit de ouderenquête van vorig schooljaar is gebleken dat er veel ouders aangaven dat ze de weg naar school onveilig vonden/vinden.

Wij willen graag beginnen met een verandering/aanpassing. Dit is een afspraak die we met u als ouders willen maken om te kijken of het effect heeft.

De maatregel houdt het volgende in:

1. Na de kerstvakantie parkeren de collega’s de auto’s niet meer voor de school, maar elders in de wijk. Hierdoor ontstaat er aan de rechterkant van de straat ruimte om ’s morgens te stoppen en de kinderen uit te laten. (niet parkeren)

2. De ouders parkeren de auto’s ‘s morgens en ’s middags niet voor de school, maar gebruiken deze plekken alleen om de kinderen uit- of in te laten stappen. Er staan mensen van school om dit te controleren.

3. We gaan zoveel mogelijk kinderen vragen om met de fiets of nog beter lopend naar school te komen. Hier gaan we in de klas over praten.

4. De ouders proberen zoveel mogelijk de kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen.

Kortom: Het gedrag van onze eigen leerkrachten, ouders en leerlingen veroorzaakt de chaos voor de school. Dit kunnen we alleen verhelpen/ oplossen door ons eigen gedrag aan te passen. Wij zijn bereid een begin te maken en we hopen dat u ons hierbij helpt door ook het goede voorbeeld te geven. Het is allemaal in het belang van onze leerlingen en uw kinderen. We hopen op een positief resultaat.

Ontruimingsplan:

Met het oog op de veiligheid van uw kinderen is op school een calamiteiten- en ontruimingsplan ontwikkeld. Dit plan moet de leerkrachten in staat stellen in voorkomend geval (brand, gasontsnapping) adequaat te handelen. Het ontruimingsplan wordt ca. 2 keer per jaar met de kinderen doorgenomen en geoefend.