St. Egbertusschool
Home>Schoolgids>Praktische informatie>Overige organisatorische zaken

Overige organisatorische zaken

Ziek melden

Indien een kind ziek is , moeten de ouders dat –indien mogelijk voordat de school begint – doorgeven aan de klassenleerkracht. Deze houdt dat dan bij in de administratiemap. Als kinderen tot 9.00 uur zonder bericht afwezig zijn wordt er door de school contact opgenomen met de ouders. Wanneer dit vaker voorkomt zal dit worden genoteerd als ongeoorloofd verzuim en zijn we verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Wijziging adressen leerlingen

Bij de aanmelding krijgen wij veel gegevens zoals telefoonnummers, namen van huisarts, noodnummer voor als u niet thuis bent. Als er wijzigingen zijn die voor ons van belang zijn, wilt u dat dan doorgeven? Het is in het belang van de kinderen dat de school altijd op de hoogte is van de juiste gegevens, zodat wij u bij eventuele calamiteiten altijd kunnen bereiken.

Schoolmaterialen

Leerlingen krijgen op onze school verschillende schoolmaterialen. Soms zijn die materialen alleen noodzakelijk in één groep, soms zijn ze in meerdere groepen noodzakelijk (vulpen, rapport). In alle gevallen verwachten wij dat leerlingen zorgvuldig met deze materialen omgaan. Bij onzorgvuldig gebruik, verlies of vernieling, zullen de kosten altijd in rekening worden gebracht. U dient dan het materiaal via school opnieuw aan te schaffen. Voor de prijs ervan hanteren wij de prijs, die de schoolleverancier hiervoor rekent.

Eten en drinken

Gezond eten en drinken is belangrijk vanwege de energie en voedingsstoffen. Naast het eten en drinken voor de ochtendpauze nemen de kinderen zelf hun lunchpakket en drinken mee. Er is afgesproken dat er geen snoep, koekjes en/of koekjes met chocola worden toegestaan in het lunchpakket. Dit heeft te maken met de zorg die er maatschappelijk leeft ten aanzien van overgewicht en sluipende diabetes (in 2020) verwacht men een verdubbeling ten opzichte van nu). De kinderen lunchen onder verantwoording van de leerkracht.

Enkele tips

  • Geef niet teveel maar ook niet te weinig brood mee.
  • Twee keer drinken is gewenst. (1x ochtendpauze, 1x lunch).
  • Bespreek met uw kind wat u hem / haar tijdens de ochtendpauze en lunch meegeeft.
  • Door gezond te eten kunnen de kinderen zich beter concentreren en gaat het leren toch iets gemakkelijker en wordt het nog leuker.

Voordat de kinderen ’s ochtends buiten gaan spelen mogen zij iets eten of drinken. Het gaat hier om een kleine versnapering, die de kinderen zelf meenemen, zoals een stukje fruit, een boterham, een beker of een pakje melk of sap. Wilt u bekers e.d. (goed afgesloten) voorzien van een naam?

Schoolfruit

Wij proberen ieder schooljaar om deel te nemen aan het schoolfruitproject van de overheid. Ook dit schooljaar nemen wij hieraan deel. De kinderen krijgen vanaf half november tot eind april 3 dagen fruit op school. Dit fruit zal worden uitgedeeld op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Mobiele telefoons

We stellen er geen prijs op dat leerlingen mobiele telefoons mee nemen naar school. Als er toch situaties zijn die het noodzakelijk maken dat een mobiele telefoon mee gaat, dan willen we dit graag weten. Dit is voor eigen risico. De telefoon kan altijd in bewaring worden gegeven aan de leerkracht opdat deze bij het buiten spelen niet kapot gaat.

Foto’s en video’s:

In deze moderne tijd komt het regelmatig voor dat bij bepaalde gelegenheden en festiviteiten op school er foto’s of video-opnamen van de kinderen worden gemaakt. Deze beelden kunnen op verschillende manieren in de openbaarheid komen; denkt u maar aan onze website of in albums bij ouders. Soms wordt de videocamera ook gebruikt bij de scholing van leerkrachten, stagiaires of als hulpmiddel bij het observeren van leerlingen. Elk nieuw schooljaar vragen wij u middels een brief om wel of geen toestemming te geven om deze foto’s van uw kind te mogen maken en plaatsen. Het filmen en fotograferen in de klas mag alleen met toestemming van de leerkracht. Wilt u als u foto’s/video’s maakt op school deze alleen met toestemming van de school plaatsen. Het plaatsen van foto’s/video’s van leerkrachten wordt niet op prijs gesteld.

(Buiten)schoolse activiteiten

Indien buitenschoolse activiteiten een zinvolle aanvulling geeft op het lesprogramma voor een groep worden excursies georganiseerd. Bijvoorbeeld bezoeken aan theater Hof 88, sporttoernooien. Soms doen wij een beroep op ouders om leerlingen te vervoeren. Feestelijke gebeurtenissen door het jaar heen zijn de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, het schoolreisje, het schoolkamp en de jaarafsluiting. Bij schoolactiviteiten dienen kinderen verplicht aanwezig te zijn.  Over deze en andere activiteiten wordt informatie gegeven via de nieuwsbrief.

Gevonden voorwerpen

Het merken van uw eigendommen is geen overbodige luxe. Heel vaak blijven er op school allerlei spullen achter die van niemand blijken te zijn. Gevonden voorwerpen worden bewaard. Mocht u iets missen kom dan gerust langs, wie weet is er iets van u bij. Van tijd tot tijd houden wij opruiming.

Verjaardagen van de kinderen

Als uw kind in de klas zijn verjaardag viert, hoort daar natuurlijk (het is geen verplichting!) ook een traktatie bij. Als uw kind trakteert, gebeurt dat alleen in de eigen groep. De broertjes en zusjes en andere vriendjes krijgen immers thuis al een traktatie. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde, kleine traktatie. Het is verstandig om vooraf even contact op te nemen met de leerkracht, omdat er mogelijk kinderen zijn die last hebben van een voedselallergie, en bijv. geen kleur- en/of smaakstoffen mogen hebben. Het verstrekken van zakken snoep wordt niet op prijs gesteld. Ouders mogen t/m groep 2 de verjaardag meevieren in de klas.

Huiswerk

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen incidenteel leerwerk mee. In groep 7 en 8 krijgt dit leerwerk een vastere vorm. Ook wordt er wel eens leeshuiswerk meegegeven. Dit gebeurt meestal in overleg met de ouders. In de groepen 5 t/m 8 houden de kinderen spreekbeurten en boekbesprekingen. Ook dit bereiden ze gedeeltelijk thuis voor. In verband met het voorbereiden op het voortgezet onderwijs maken we de kinderen van groep 8 al vrij vroeg in het schooljaar bekend met het gebruik van een agenda. Deze agenda krijgen de kinderen van school. Hierin wordt het huiswerk genoteerd. Met name komt dan “het plannen” aan de orde. Proefwerken worden zeker een week van tevoren opgegeven en ook staat de datum hiervan in de klas op het bord genoteerd. Er is dus altijd voldoende tijd om de opgegeven stof te leren.

Wensjes

Voor verjaardagen van ouders en grootouders mogen de kinderen van groep 1 tot en met 2 een wensje maken, als zij dat willen. Wilt u op tijd aangeven voor wie en wanneer er een wensje gemaakt moet worden? De kinderen hebben dan alle tijd om er echt iets moois van te maken en de leerkracht kan het goed inplannen.

Zindelijkheid

Van jonge kinderen wordt verwacht dat zij zindelijk zijn als ze op school komen. Daarnaast wordt er van het jonge kind verwacht dat deze zelfstandig naar het toilet kan omdat het voor de leerkracht helaas onmogelijk is om met kinderen mee te gaan naar het toilet. De leerkracht kan de groep niet alleen laten op een niet gepland moment. U kunt zich  voorstellen dat dit tot gevaarlijke / onoverzichtelijke situaties kan leiden. Als een kind niet zindelijk is, bent u verplicht ons dit mee te delen. Er zullen dan in overleg afspraken gemaakt moeten worden.

Hoofdluis

Ondanks alle hygiëne in uw huis, kan uw kind hoofdluis oplopen. Geen schande, maar wel super vervelend! Zo vervelend, dat we u dringend vragen ons te waarschuwen als uw kind met hoofdluis is besmet. Zo’n besmetting kan razendsnel om zich heen grijpen. Een snelle actie uwerzijds kan de overlast beperken. De kinderen uit de groep van uw kind (eren) krijgen een waarschuwingsbrief/ mail mee, waarin andere ouders op de hoogte gebracht worden van het feit dat er hoofdluis geconstateerd is en wat zij het beste kunnen doen. Bovendien controleert de ouderwerkgroep “luizen” na iedere vakantie of vaker als dat nodig is, kinderen en leerkrachten op luizen. Het spreekt welhaast vanzelf dat daarbij de nodige discretie in acht wordt genomen. De leerkracht neemt, bij het constateren van hoofdluis bij uw kind, contact met u op.

Seksuele voorlichting in de bovenbouw

De meeste kinderen tussen de tien en twaalf jaar beginnen met de puberteit. In groep 8 wordt seksuele voorlichting gegeven. Ouders en leraren worden geconfronteerd met leerlingen die aan het begin staan van een belangrijke periode in hun leven. Kinderen horen en lezen erover, maar desondanks is lang niet alles duidelijk. Ze stellen vragen aan u, als ouder, maar ook op school stellen ze vragen en worden “relaties en seksualiteit” besproken met vriendjes en vriendinnetjes in de klas. Kortom, relationele en seksuele vorming is een taak voor zowel ouders als voor de school. Voor de ouders ligt een belangrijke (en unieke) taak in het overbrengen van de gezinswaarden en normen. De school is vooral voor het overbrengen van correcte informatie en maakt het onderwerp en de bijkomende veranderingen bespreekbaar onder andere met leeftijdsgenoten. Wij vinden het belangrijk uw kind op de komende veranderingen voor te bereiden en richten ons op drie terreinen: informatieoverdracht, meningsvorming en het aanleren van persoonlijke vaardigheden met betrekking tot relationele en seksuele vorming.

Voorbereiding instrumentaal onderwijs

In groep 4 krijgen alle kinderen wekelijks VIO-les. Dit is een 1-jarige cursus waarin de leerling  spelenderwijs kennismaakt met de grondbeginselen van de muziek zoals maat, ritme, melodie, stemscholing, gehoorontwikkeling en instrumentenkennis. Als hulpmiddel voor het aanleren van het notenschrift wordt gebruik gemaakt van kleine keyboards. De VIO-lessen worden verzorgd door De Muziekschool Twente en betaalt door de gemeente Almelo. Hierdoor krijgen alle kinderen de kans om een basiscursus muziek te volgen en te ontdekken of zij plezier beleven aan het maken van muziek. De VIO-lessen kunnen worden gezien als een opstapje naar het bespelen van een instrument. Aan het eind van het jaar ontvangen de kinderen een getuigschrift van de muziekschool.

Schoolvieringen

Op de St. Egbertusschool hechten we veel waarde aan het vieren van feestdagen. Zo hebben we een aantal terugkerende vieringen door het jaar heen:

Het schoolkamp van groep 8 is een van de jaarlijks terugkerende vieringen. Dit schoolkamp vindt aan het begin van het schooljaar plaats. Voor dit kamp betalen de ouders een ouderbijdrage van € 45,00. Ook wordt er een deel van de kampkosten betaald uit de ouderbijdrage. Tijdens het sinterklaasfeest brengt Sinterklaas ’s morgens een bezoek aan de St. Egbertusschool. Voor Kerstmis zullen een aantal adventsvieringen worden gehouden en tevens wordt het jaar afgesloten met een kerstviering. In februari vindt het traditionele carnavalsfeest plaats. Met Pasen vieren we de witte donderdag viering en aan het eind van het schooljaar gaan alle kinderen op schoolreisje. In de laatste schoolweek organiseren we voor de kinderen vaak nog een leuke feestdag. (afhankelijk van het budget). Ook hebben we contacten met de parochie waar wij als school bij horen (de Elizaparochie). De kinderen van groep 4 worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen met de Eerste Heilige Communie en de kinderen van groep 8 worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen met het vormsel. Daarvoor zullen  een aantal ouderavonden worden belegd i.s.m. de aangesloten parochie.