St. Egbertusschool

Verlof

Ziekteverzuim

Wanneer een leerling vaker dan “gemiddeld” ziek wordt gemeld tijdens een schooljaar, is de school dit verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze zal op zijn beurt de schoolarts consulteren en vragen contact op te nemen met het betreffende gezin. De schoolarts kan  beoordelen of extra medische hulp noodzakelijk is.

Verlof

Graag willen wij u er op attent maken dat een verlof 10 dagen van tevoren aangevraagd moet worden. Dit is wettelijk verplicht. Wij verzoeken u dan ook dit op tijd te doen omdat anders de kans bestaat dat een verlof niet wordt toegekend. U kunt hiervoor terecht bij de directie van de school.

Aanvraag vrije dag(en) of vakantie

School geeft in principe geen toestemming voor verlof. De tandarts en de dokter kunnen ook na schooltijd bezocht worden. Er zijn echter uitzonderingen. Hieronder worden de uitzonderingen uitgelegd. Voor meer informatie kunt u altijd bij de directie terecht. De wet kent twee mogelijkheden tot vrijstelling van de leerplicht: vrijstelling van inschrijving en vrijstelling van schoolbezoek. Bij vrijstelling van inschrijving beoordeelt de gemeentelijke leerplichtambtenaar het verzoek. Bij vrijstelling van schoolbezoek beoordeelt de directeur van de school of er sprake is van een geoorloofd verzoek.

Vakantieverlof buiten de vakantieperiodes

Verlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij er sprake is van artikel 13a van de leerplichtwet (1969), waarin staat aangegeven dat het alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder ‘aard van het beroep’ wordt een beroep verstaan, dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties, bijvoorbeeld: een campinghouder. Ook aan een werknemer, met een willekeurig beroep, die in de vakantieperiode om organisatorische reden niet gemist kan worden, kan een verlof wegens ‘aard van het beroep’ worden gegeven. Een verzoek hiervoor dient minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school ingediend te worden. Tevens moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk is.

Het verlof:

 • kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend
 • mag niet langer duren dan10 dagen
 • mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar en beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden kunnen plezierig, maar ook minder plezierig zijn. Een verzoek om  extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de leerplichtwet (1969), voor 10 schooldagen per jaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Een verzoek kan ingediend worden in geval van:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 • Verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende.
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
 • Maximaal 10 schooldagen per schooljaar

Overlijden

 • Van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste 4 dagen
 • Van bloed- of aanverwanten in de 2e graad, voor ten hoogste 2 dagen
 • Van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad, voor ten hoogste 1 dag.

Jubileum

 • 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ -, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.

Dit houdt in dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst, enzovoort niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. Indien er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt gevraagd wegens gewichtige  omstandigheden, dan is de directeur van de school verplicht deze bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente aan te vragen.

Waarschuwing

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt door de Officier van Justitie en leerplichtambtenaren, behorende tot het arrondissement Almelo. Wanneer kinderen met grote regelmaat te laat op school verschijnen of de school verzuimen zonder geldige redenen, is de school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. Ook houdt de leerplichtambtenaar steekproefsgewijs controles op dagen aansluitend aan schoolvakanties. Alhoewel de leerplichtwet nog niet geldt voor 4-jarige kleuters wordt aan ouders gevraagd om zoveel mogelijk de vakantie binnen de vastgestelde data te plannen. Voor 5-jarige kleuters geldt het volgende: op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 is geworden, is het kind leerplichtig. Is een schoolweek voor een 5-jarige nog te vermoeiend dan kan in overleg met de schoolleiding een speciale regeling getroffen worden. Deze regeling houdt in dat een 5-jarige kleuter ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven, mits dit tijdig overlegd is met de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de schoolleiding toestaan dat een 5-jarige zelfs 10 uur per week wordt thuisgehouden. Deze uren mogen niet worden gespaard. Zodra het kind 6 jaar is, houdt deze regeling op.