Stichting Varietas

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Een Varietas school wil net even iets meer bieden.

Onze missie
Varietas biedt eigentijds en toekomstgericht onderwijs, waarbij kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsvorming nauw zijn verbonden met de missie om Ieder kind de best mogelijke basis te bieden voor de toekomst!

De visie van Varietas
Varietas betekent in het Latijn variatie, veelkleurigheid, verscheidenheid. 

In de visie van Varietas komen 3 kernwaarden duidelijk naar voren:

Verantwoordelijkheid:  voor jezelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen
Professionaliteit: wij werken samen aan een professionele cultuur, organisatie en communicatie
Eigenheid: vanuit een eigen identiteit, waarden-gedreven, ondernemend en met lef
De medewerkers van Varietas werken bij alles wat zij doen vanuit deze kernwaarden.

Varietas hecht veel belang aan de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn voortdurend bezig niet alleen het beleid maar ook de praktijk in onze organisatie te verbeteren.

Ouders

Oprechte aandacht voor de ouders van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting Varietas. Want een stevig fundament voor de kinderen valt of staat bij u. U kent immers uw kind het beste.

Onze scholen zien de ouders van hun leerlingen dan ook als educatief partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen. Dat betekent niet dat we het altijd met elkaar eens moeten zijn. Maar wél dat we altijd open en eerlijk met elkaar communiceren.

Ouders + school = een stevig fundament

Medezeggenschap

Het bestuur van Varietas vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in de medezeggenschapsraden en diverse commissies en adviesgroepen. Elke school heeft een eigen MR en voor bovenschoolse onderwerpen is er een GMR, een gemeenschappelijke MR. De helft van de leden van een MR of GMR bestaat uit ouders/verzorgers.

De dagelijkse leiding is in handen van Het College van Bestuur.

Het adres van de stichting is:
Stichting Varietas
Bosanemoon 30
7422 NW Deventer